memorymorph memorymorph

unLoc

CREDITS

concept / realisation

mentor

cooperation

 

Małgorzata Łuczyna & Jacek Złoczowski

Sandra Gaudenzi [Art House Residence / Adam Mickiewicz Institute]

Wojciech Jonczyk [SI programming]

Katarzyna Cichecka [web design]

Justyna Kraszewska [UX design]

[ PL ]

unLoc to projekt w trakcie realizacji
Jego prototyp powstał podczas rezydencji artystycznej Art House Residence organizowanej przez Instytut im. A. Mickiewicza. Tytuł inspirowany jest pojęciem „locus of control”, które wykorzystujemy jako metaforyczne odniesienie do symboliki architektury władzy. Sposoby przejawiania się kontroli w społeczeństwach autorytarnych, to między innymi, obecne wśród obywateli poczucie zewnętrznej kontroli, poczucie, że nie ma się wpływu na bieg wydarzeń, decyzje, własne życie i otoczenie.

Wykorzystując historyczne, literackie i społeczne inspiracje oraz programowanie komputerowe i sztuczną inteligencję, tworzymy platformę do generowania alternatywnych wizji miejskiej przestrzeni. W ten sposób projekt osadzony jest w szerokim kontekście historii architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz sposobów przejawiania się społecznej kontroli, wpływów i konfliktów poprzez strukturę przestrzeni publicznej.

 

[ EN ]

unLoc is a project in progress
Its prototype was created during the Art House Residence organized by the Adam Mickiewicz Institute in Poland. The title is inspired by the notion of „locus of control”, which we use as a metaphorical reference to the symbolism of the architecture of power. Manifestations of social control in authoritarian societies include, among others, the sense of external control present among citizens, the feeling that one has no influence on the course of events, decisions, one’s own life and environment.

Using historical, literary and social inspirations as well as computer programming and artificial intelligence, we create a platform to generate alternative visions of urban space. In this way, the project is embedded in the broad context of the history of architecture, urban planning, spatial planning and the ways in which social control, influences and conflicts manifest themselves through the structure of public space.

 

INSPIRATION

[PL]
Idea projektu opiera się na koncepcji „architektury władzy”. Badając to zagadnienie, skupiamy się na możliwej reinterpretacji popularnych, rozpoznawalnych miejsc i budynków przede wszystkim w krajach byłego bloku wschodniego, szukając przykładów architektury, która stała się symbolem władzy, bogactwa i zależności. Do stworzenia prototypu projektu wybraliśmy warszawski Pałac Kultury i Nauki zbudowany w 1955 roku, jako klasyczny przykład stalinowskiej architektury i planowania. Naszym celem jest stworzenie platformy pozwalającej na generowanie alternatywnych wizji PKiN, a także innych budynków, które mogą być uznane za przykład „architektury władzy”.

[EN]
The idea of the project is based on the concept of the „architecture of power”. We focus on a possible reinterpretation of popular, recognizable places and buildings in the countries of the former Eastern Bloc, looking for examples of architecture that has become a symbol of power, wealth and dependence. To create a prototype project we chose Warsaw’s Palace of Culture and Science, built in 1955, as a classic example of Stalinist architecture and planning. Our goal is to create a platform that allows to generate alternative visions of the Palace of Culture and Science, as well as other buildings that can be considered an example of „power architecture”.

RESEARCH

[PL]
Przeszukując zasoby internetowe stworzyliśmy bazę danych kilkuset fotografii budynków, które wykorzystaliśmy jako zbiór uczący dla SI w prototypie naszego projektu. Do stworzenia zbiorów uczących zainspirowała nas historia powstania i budowy pałacu, a w szczególności projektu architektonicznego będącego efektem pracy czołowych rosyjskich i architektów. Inspirację architekci zaczerpnęli przede wszystkim z podróży po Polsce, podczas której pokazano im najpiękniejsze zabytki rodzimej architektury, które zrobiły na nich ogromne wrażenie. Echa tych inspiracji można (szczęśliwie lub nie) zobaczyć w formie architektonicznej PKiN, która stała się przedmiotem rozbudowanej debaty jeszcze przed wybudowaniem pałacu. Polscy architekci, zobaczywszy plan budynku, który miała stanąć w najważniejszym miejscu stolicy, byli zaskoczeni, a niektórzy nawet zszokowani… Zwracano przede wszystkim uwagę na przeładowanie dekoracji i detali architektonicznych… Ich sugestie dotyczące zminimalizowania dekoracji nie zostały jednak wzięte pod uwagę. Ta dyskusja i kontrowersje wokół formy architektonicznej pałacu trwają do dziś. Nie bez powodu PKiN nazwany został żartobliwie „słoniem w koronkowych gatkach” albo „koszmarnym snem pijanego cukiernika”…

 

[EN]
We were inspired by the history of the creation and construction of the palace, and in particular by the architectural design which was the result of the work of leading Russian architects. The architects took their inspiration primarily from a trip around Poland, during which they were shown the most beautiful monuments of Polish architecture which made a great impression on them. Echoes of these inspirations can be (fortunately or not) seen in the architectural form of the Palace of Culture and Science, which became the subject of an extensive debate even before the palace was built. Polish architects, seeing the plan of the building that was to be erected in the most important place in the capital, were surprised, and some were even shocked … The attention was paid primarily to the overloading of decorations and architectural details … Their suggestions to minimize decoration were not taken into account, however. This discussion and controversy over the architectural form of the palace continues to this day. It is not without reason that the palace was jokingly called „an elephant in lace pants” or „the nightmare of a drunk confectioner” …

Following this historical context. Interpreting it a little teasing and playfully, we decided to improvise a situation in which the building could take various forms resulting from these inspirations. By searching online resources, we created a database of over 500 photos of buildings, which we used as a training set for AI in the prototype of our project.

TECHNOLOGICAL PROCESS

[PL]
Stworzyliśmy prototyp generatora umożliwiającego oglądanie różnych wariantów PKiN w oparciu o obrazy wygenerowane na drodze uczenia maszynowego. Sztuczna inteligencja, ucząc się na podstawie zgromadzonych przez nas danych zaczęła generować bardzo dziwne i niemal abstrakcyjne, malarskie obrazy. To, co wydawało się zupełnie techniczne, okazało się w formie bardziej zbliżone do obrazów francuskich impresjonistów. Subtelne przejścia tonalne, uproszona struktura, modelunek formy. Spodziewaliśmy się obrazów „śmiesznych”, a powstały bardzo estetyczne formy, które kojarzyły się z sennymi wyobrażeniami niż z projektowaniem architektury.

[EN]
We have created a prototype of a generator that allows you to view various variants of the Palace of Culture and Science based on images generated by machine learning. Artificial intelligence, learning from the data we collected, began to generate very strange and almost abstract painterly images. What seemed to be completely technical turned out to be more similar in form to the paintings of the French Impressionists. Subtle tonal transitions, simplified structure, modeling of the form. We expected „funny” pictures, and the result was very aesthetic forms that were associated with dreamlike images rather than architectural design.

APPLICATION PROTOTYPE

[ PL ]

Ważnym etapem pracy nad projektem w ramach rezydencji jest zaprojektowanie prototypu aplikacji, która docelowo ma być podsumowaniem projektu oraz sposobem jego prezentacji. Aplikacja umożliwi użytkownikom oglądanie alternatywnych wizji PKiN wygenerowanych przez SI, ale także aktywny wpływ na tworzenie kolejnych wersji projektu.

[ EN ]

An important stage of work on the project is to design a prototype of an application, which is to be the final summary of the project and a way of presenting it. The application will allow users to view alternative visions of the PKiN generated by the AI, but also to actively influence the creation of subsequent versions of the project.

 

Share Project :