memorymorph memorymorph

ART HOUSE RESIDENCE DOCUMENTATION

Małgorzata Łuczyna, Jacek Złoczowski

Adam Mickiewicz Institute PL

CREDITS

concept / realisation

mentor

cooperation

 

Małgorzata Łuczyna & Jacek Złoczowski

Sandra Gaudenzi

Wojciech Jonczyk [SI programming]

Katarzyna Cichecka [web design]

Justyna Kraszewska [UX design]

[ PL ]

Projekt realizowany w ramach rezydencji IAM zatytułowaliśmy unLoC. Tytuł inspirowany jest pojęciem „locus of control” zaczerpniętym z psychologii, które wykorzystujemy tutaj jako metaforyczne odniesienie do symboliki architektury władzy. Sposoby przejawiania się kontroli w społeczeństwach autorytarnych, to między innymi, obecne wśród obywateli poczucie zewnętrznej kontroli, poczucie, że nie ma się wpływu na bieg wydarzeń, decyzje, własne życie i otoczenie.

Wykorzystując historyczne, literackie i społeczne inspiracje oraz programowanie komputerowe i sztuczną inteligencję, tworzymy platformę do generowania alternatywnych wizji miejskiej przestrzeni.

[ EN ]

The title of the project implemented as part of the IAM residency is unLoC. The title is inspired by the notion of „locus of control” taken from psychology, which we use here as a metaphorical reference to the symbolism of the architecture of power. Manifestations of social control in authoritarian societies include, among others, the sense of external control present among citizens, the feeling that one has no influence on the course of events, decisions, one’s own life and environment.

Using historical, literary and social inspirations as well as computer programming and artificial intelligence, we create a platform to generate alternative visions of urban space.

 

 

locus of control / architecture / AI / architecture of power / people / technology / Google Maps Traveling / programming / social and historical context

INSPIRATION

[ PL ]

Badając zagadnienie „architektury władzy”, skupiliśmy się na reinterpretacji popularnych, rozpoznawalnych miejsc i budynków. Chcieliśmy zobaczyć, jak historia znajduje odzwierciedlenie w architekturze i jak nowe technologie mogą zmienić sposób, w jaki ludzie postrzegają przestrzeń miejską.

Istotnym wątkiem był także stan pandemii. Zwykle pracę nad projektami rozpoczynamy od działania in situ. Jednak czas pandemii na długo ograniczył dostęp do przestrzeni publicznej. Nie mogliśmy realizować poszukiwań w miastach, tak jak robiliśmy to wcześniej. Stąd wzięła się koncepcja wirtualnego podróżowania. Postanowiliśmy wykorzystać możliwości tzw. Google Maps Traveling. Pandemia oraz przymusowa izolacja sprawiły, że spojrzeliśmy na ten popularny trend z bardziej realnej perspektywy. Okazało się, że dla wielu ludzi był to jedyny z możliwych sposobów odbycia podróży. Dla nas był to rodzaj odwróconego procesu twórczego: zamiast przenieść przestrzeń fizyczną w wirtualną, zaczęlibyśmy od wirtualnej reprezentacji świata fizycznego po to, aby ostatecznie osadzić projekt w miejscu fizycznym.

Kolejnym istotnym elementem projektu była analiza oglądanej wirtualnie przestrzeni w kontekście architektury władzy. Wykorzystując mapy Google i zasoby internetowe oraz przewodniki turystyczne, eksplorowaliśmy miasta krajów byłego bloku wschodniego w celu wyszukania przykładów architektury, która stała się symbolem władzy, bogactwa i zależności. Ostatecznie, do stworzenia prototypu projektu wybraliśmy warszawski Pałac Kultury i Nauki zbudowany w 1955 roku, jako klasyczny przykład stalinowskiej architektury i planowania.

[ EN ]

The idea of the project is based on the concept of the „architecture of power”. When examining this issue, we focused on a possible reinterpretation of popular, recognizable places and buildings. We wanted to see how history can be reflected in architecture and how new technologies can change the way people perceive city space.

The state of the pandemic was also an important topic. We usually start working on projects with the research in situ. However, the time of the pandemic limited access to public space for a long time. We could not carry out searches in cities, as we did before. Hence the concept of virtual travel. We decided to take advantage of the so-called Google Maps Traveling. The pandemic and isolation made us look at this popular trend from a more realistic perspective. It turned out that for many people it was the only possible way to travel. For us, it was a kind of reverse creative process: instead of transferring the physical space into the virtual one, we would start with a virtual representation of the physical world in order to finally embed the design in a physical place.

Another important element of the project was the analysis of the virtually viewed space in the context of the architecture of power. Using Google maps, online resources and travel guides, we explored cities in the former Eastern Bloc countries to find examples of architecture that has become a symbol of power, wealth and dependence. Finally, to create a prototype project we chose Warsaw’s Palace of Culture and Science, built in 1955, as a classic example of Stalinist architecture and planning.

 

 

digital archives / literature / Internet resources / postsoviet architecture / polish architecture history / Palace of Culture and Science

RESEARCH

[ PL ]

Pracę nad projektem rozpoczęliśmy od przeszukiwania archiwów cyfrowych, literatury, archiwalnych tekstów i fotografii. Przeglądaliśmy książki historyczne, socjologiczne, a także przewodniki turystyczne w celu zebrania danych o historii PKiN.

Zainspirowała nas historia powstania i budowy pałacu, a w szczególności projektu architektonicznego będącego efektem pracy czołowych rosyjskich i architektów, na czele których stał Lew Rudniew. Inspirację architekci zaczerpnęli z rodzimej architektury (m.in. „siedem sióstr Stalina”), ale także z podróży po Polsce, podczas której pokazano im najpiękniejsze zabytki rodzimej architektury. Odwiedzili między innymi Kraków, Zamość, Chełmno, Kazimierz Dolny. Polska architektura i budownictwo zrobiły na nich ogromne wrażenie. Echa tych inspiracji można (szczęśliwie lub nie) zobaczyć w formie architektonicznej PKiN, która to stała się przedmiotem rozbudowanej debaty jeszcze przed wybudowaniem pałacu. Polscy architekci, zobaczywszy plan budynku, który miał stanąć w najważniejszym miejscu stolicy, byli zaskoczeni, a niektórzy nawet zszokowani… Zwracano przede wszystkim uwagę na przeładowanie dekoracji i detali architektonicznych… Ich sugestie dotyczące zminimalizowania dekoracji nie zostały jednak wzięte pod uwagę. Ta dyskusja i kontrowersje wokół formy architektonicznej pałacu trwają do dziś. Nie bez powodu PKiN nazwany został żartobliwie „słoniem w koronkowych gatkach” albo „koszmarnym snem pijanego cukiernika”…

Kierując się tym wątkiem historycznym. Interpretując go nieco przekornie i żartobliwie, zdecydowaliśmy się zaimprowizować sytuację, w której budynek ten mógłby przybierać różne formy wynikające z tych inspiracji. Przestudiowaliśmy źródła historyczne i kierując się nimi, odwiedziliśmy wirtualnie te same miejsca, które przed kilkudziesięciu laty odwiedziła grupa rosyjskich architektów i które potencjalnie stały się inspiracją do stworzenia PKiN. W ten sposób zwiedziliśmy kilkadziesiąt polskich miast, zobaczyliśmy kilkaset zabytków. Następnie przeszukując zasoby internetowe stworzyliśmy bazę danych ponad 500 fotografii budynków, które wykorzystaliśmy jako zbiór uczący dla SI w prototypie naszego projektu.

[ EN ]

We started working on the project by searching digital archives, literature, archival text and photo materials. We searched through the historical, sociological books as well as tourist guides in order to gather data about the history of the Palace of Culture.

We were inspired by the history of the creation and construction of the palace, and in particular by the architectural design which was the result of the work of leading Russian architects led by Lew Rudnew. The architects took their inspiration from native architecture (such as „Stalin’s seven sisters”), but also from a trip around Poland, during which they were shown the most beautiful monuments of Polish architecture. They visited Kraków, Zamość, Chełmno and Kazimierz Dolny, among others. Polish architecture and construction made a great impression on them. Echoes of these inspirations can be (fortunately or not) seen in the architectural form of the Palace of Culture and Science, which became the subject of an extensive debate even before the palace was built. Polish architects, seeing the plan of the building that was to be erected in the most important place in the capital, were surprised, and some were even shocked … The attention was paid primarily to the overloading of decorations and architectural details … Their suggestions to minimize decoration were not taken into account, however. This discussion and controversy over the architectural form of the palace continues to this day. It is not without reason that the palace was jokingly called „an elephant in lace pants” or „the nightmare of a drunk confectioner”.

Following this historical thread. Interpreting it a little teasing and playfully, we decided to improvise a situation in which the building could take various forms resulting from these inspirations. We studied historical sources and following them, we visited virtually the same places that a group of Russian architects visited several decades ago and which potentially inspired the creation of a Palace of Culture and Science. In this way, we visited several dozen Polish cities, saw several hundred monuments. Then, by searching online resources, we created a database of over 500 photos of buildings, which we used as a training set for AI in the prototype of our project.

 

 

machine learning / DC GAN / AI / programming / image generator / alternative architecture visions

TECHNOLOGICAL PROCESS

[ PL ]

W procesie technologicznym zamierzaliśmy początkowo wykorzystać Google Street View API, jednak ostatecznie zdecydowaliśmy się na projekt aplikacji, w której użytkownicy / internauci mogliby eksperymentować z wizualną formą pałacu.
Stworzyliśmy prototyp aplikacji webowej pozwalającej na oglądanie różnych wariantów PKiN w oparciu o obrazy wygenerowane na drodze uczenia maszynowego. Stykając się po raz pierwszy z tym narzędziem nie wiedzieliśmy, jakie efekty uda się nam uzyskać w ciągu dwóch miesięcy. Nawiązaliśmy współpracę z programistą, który przygotował algorytm bazujący na programach do generowania obrazów w oparciu o uczenie maszynowe. W pracy wykorzystane zostały programy Open Source z bibliotek Open CV, Pytorch oraz uczenie maszynowe w systemie DCGAN (Deep Convolutional Generative Adversarial Network).

Generative Adversarial Network (GAN), na podstawie zestawu uczącego uczy się generowania nowych danych z tymi samymi statystykami, co zestaw uczący. Na przykład GAN wyszkolony na zdjęciach może generować nowe obrazy, zawierające cechy i strukturę tych, które składały się na zbiór uczący. Dzięki temu sieci neuronowe typu GAN mogą tworzyć portrety nieistniejących osób, przedmiotów itd. Stworzony przez nas algorytm odwzorowuje na swój sposób taki eklektyczny sposób łączenia wielu elementów w jedną całość. Jego zbiór uczący składał się właśnie z budynków, na podstawie których program wygenerował swoje własne, mgliste wizje architektury.

[ EN ]

In the technological process, we initially intended to use the Google Street View API, but eventually we decided to design an application in which users / internauts could experiment with the visual form of the palace.
We have created a prototype of a web application that allows you to view various variants of the Palace of Culture and Science based on images generated by machine learning. Using this tool for the first time, we did not know what effects we would be able to achieve within two months. We established cooperation with a programmer who prepared an algorithm based on machine learning. The work uses Open Source programs from the Open CV, Pytorch libraries and machine learning in the DCGAN (Deep Convolutional Generative Adversarial Network) system.

Generative Adversarial Network (GAN) learns from the training set to generate new data with the same statistics as the training set. For example, a GAN trained in photos can generate new images containing the features and structure of those that made up the training set. Thanks to this, neural networks of the GAN type can create portraits of non-existent people, objects, etc. The algorithm we created reflects in its own way such an eclectic way of combining many elements into one whole. Its teaching set consisted precisely of buildings, which the program combined into a whole, generating its own foggy visions of architecture.

 

[PL]

Eksperymentowanie z technologią uczenia maszynowego było dla nas nowym i bardzo inspirującym doświadczeniem. Tym bardziej, że efekty tej pracy były nieprzewidywalne. Musieliśmy wielokrotnie weryfikować nasze założenia co do tego, jak program będzie działał i jaka będzie forma wizualna obrazów. Nasze, ludzkie wyobrażenie o alternatywnych wariantach architektury okazało się zupełnie mylne w konfrontacji z działaniem algorytmów komputerowych. Sztuczna inteligencja, ucząc się na podstawie zgromadzonych przez nas danych zaczęła generować bardzo dziwne i niemal abstrakcyjne, malarskie obrazy. To, co wydawało się zupełnie techniczne, okazało się w formie bardziej zbliżone do obrazów francuskich impresjonistów. Subtelne przejścia tonalne, uproszona struktura, modelunek formy. Spodziewaliśmy się obrazów „śmiesznych”, a powstały bardzo estetyczne formy, które kojarzyły się z sennymi wyobrażeniami niż z projektowaniem architektury.

[EN]

Experimenting with machine learning technology was a new and very inspiring experience for us. The more that the effects of this work were unpredictable. We had to repeatedly verify our assumptions as to how the program would work and what the visual form of the images would be. Our human idea of alternative variants of architecture turned out to be completely wrong when confronted with the operation of computer algorithms. Artificial intelligence, learning from the data we collected, began to generate very strange and almost abstract painterly images. What seemed to be completely technical turned out to be more similar in form to the paintings of the French Impressionists. Subtle tonal transitions, simplified structure, modeling of the form. We expected „funny” pictures, and the result was very aesthetic forms that were associated with dreamlike images rather than architectural design.

[PL]

Spodziewaliśmy się, że to my będziemy nauczycielami dla SI, a program będzie generował obrazy zgodnie z naszymi zamierzeniami. Tymczasem to sztuczna inteligencja zaczęła nas zaskakiwać swoimi dziełami. Potraktowaliśmy to jako atut i zaczęliśmy się uczyć od niej. W kolejnych etapach pracy zaczęliśmy przygotowywać inne zbiory budynków, sprawdzaliśmy jak zbiory przekładają się na efekty wizualne. Programista testował różne rozwiązania w ustawieniach parametrów projektu. W ten sposób powstawały coraz to nowe wersje. Nie udało nam się uzyskać obrazów realistycznych. Jednak, to co powstało, było dla nas inspiracją. Stworzyliśmy wizję marzeń sennych, w których sztuczna inteligencja śni sen o architekturze przyszłości.

[EN]

We expected that we would be teachers for AI, and the program would generate images as we intended. Meanwhile, it was artificial intelligence that began to surprise us with its works. We take it as an asset, and we learn from it. In the next stages of work, we started to prepare other collections of buildings, we checked how the collections translate into visual effects. The developer tested various solutions in the project parameter settings. In this way, more and more new versions were created. We were unable to obtain realistic images. However, what was created was an inspiration for us. We have created a vision of dreams in which artificial intelligence dreams a dream about the architecture of the future.

[PL]

Oczywiście wykorzystanie dużo większych zbiorów uczących oraz komercyjnego oprogramowania, jakie wykorzystywane jest w korporacjach pozwoliłoby na osiągnięcie dużo bardziej realistycznych wyników. Zapewne byłyby one bardziej zgodne z naszymi pierwotnymi oczekiwaniami. Jednak wartość eksperymentów artystycznych bierze swoją siłę właśnie z nieprzewidywalnych i nieoczywistych rozwiązań. Ograniczenia finansowe nie pozwoliły nam korzystać z płatnych programów do uczenia maszynowego, które są bardzo kosztowne. Z kolei ograniczenia czasowe sprawiły, że nasze zbiory uczące zawierały „tylko” kilkaset obrazów (a nie kilkadziesiąt tysięcy, jak to ma miejsce w przypadku dużych, komercyjnych projektów).
Być może ten „techniczny” wątek pracy w pewien sposób ilustruje także założenia jakie sobie stawialiśmy. Naszym celem było opowiadanie o architekturze władzy. Tymczasem władza pozwala na wykorzystanie dużo większych środków finansowych i lepszych technologii. Współcześnie także dostęp do tych technologii zarezerwowany jest dla korporacji, instytucji wojskowych czy rządowych. Krytyka tego, kto jest „właścicielem” sztucznej inteligencji i jak AI może nam służyć w zależności od naszej pozycji ekonomicznej w społeczeństwie, nie była zamierzona, kiedy rozpoczynaliśmy projekt. Ponieważ jednak w trakcie eksperymentów pojawił się ten nowy aspekt, może on wzmocnić społeczny kontekst projektu. Nasze mgliste wizje przyszłości powstały na drodze darmowej open source’owej technologii, czyżby wyraźna przyszłość rysowała się tylko dla korporacji?

[EN]

Of course, the use of much larger training sets and commercial software that are used in corporations would allow for much more realistic results. Probably they would be more in line with our original expectations. However, the value of artistic experiments derives its strength precisely from unpredictable and non-obvious solutions. Financial constraints prevented us from using paid machine learning programs, which are very expensive. On the other hand, time constraints meant that our training sets contained „only” a few hundred images (not tens of thousands, as is the case with large, commercial projects).

Perhaps this „technical” thread of the work in some way also illustrates the assumptions we made for ourselves. Our goal was to talk about the architecture of power. Meanwhile, power allows the use of much more financial resources and better technologies. Nowadays, access to these technologies is also reserved for corporations, military and government institutions. The critique of who „owns” AI and how AI can serve us depending on our economic positioning in society was not intended when we started the project. But, as experimentation brought this new aspect to the project, we believe it may strengthen its social and political discourse. Our vague visions of the future were created through free open source technology, is there a clear future only for the corporation?

 

web application / website design / user interaction / user experience / social interaction / survey / plans for future

WEB APPLICATION PROTOTYPE

[ PL ]

Ważnym etapem pracy nad projektem w ramach rezydencji było zaprojektowanie prototypu aplikacji webowej, która docelowo ma być podsumowaniem projektu oraz sposobem jego prezentacji w sieci. Aplikacja umożliwi użytkownikom oglądanie alternatywnych wizji PKiN wygenerowanych przez SI, ale także aktywny wpływ na tworzenie kolejnych wersji projektu.

Ograniczone możliwości czasowe i finansowe nie pozwoliły na stworzenie aplikacji i uruchomienie jej na stronie internetowej podczas trwania rezydencji. Natomiast jest to możliwe w przyszłości. Aplikacja wymaga dopracowania projektu (koncepcja wizualna, UX, UI) oraz zaprogramowania i osadzenia na stronie internetowej.

[ EN ]

An important stage of work on the project as part of the residency was to design a prototype of a web application, which is to be the final summary of the project and a way of presenting it on the web. The application will allow users to view alternative visions of the PKiN generated by the AI, but also to actively influence the creation of subsequent versions of the project.

Limited time and financial possibilities did not allow to create the application and launch it on the website during the residency. However, it is possible in the future. The application requires design refinement (visual concept, UX, UI) as well as programming and embedding on the website.

 

[ PL ]

W prototypie przewidzieliśmy kilka różnych funkcji, którymi mogą posłużyć się internauci korzystający ze strony. W zależności od tego, jak zaawansowana będzie aplikacja, użytkownicy będą mogli korzystać z mniej lub bardziej rozbudowanej interaktywności. Najważniejsze z punktu widzenia projektu są różne ścieżki interpretacyjne, z jakimi odbiorca może się zetknąć podczas korzystania z aplikacji. Pierwotna, przedstawiona w demo, ścieżka interpretacji powstała z inspiracji historycznym kontekstem budowy PKiN. Wizje generowane przez Si są więc mocno osadzone w historii polskiej architektury z której czerpią. Jednak ta koncepcja nie wyczerpuje bynajmniej możliwości projektu! Dlatego stworzyliśmy koncepcje kilku innych ścieżek interpretacyjnych. Każda ze ścieżek to kolejny zbiór danych (zbiór uczący), kolejny, wielogodzinny proces uczenia sztucznej inteligencji, a w efekcie – nowe, inne, niespodziewane wizje architektury. Docelowo, dla każdej ze ścieżek chcielibyśmy przygotować zbiór uczący o objętości od 2 do 3 tysięcy obrazów.

Zastosowanie w aplikacji kilku różnych ścieżek pozwoli użytkownikom na wyświetlanie zupełnie odmiennych wariantów – wizji. Co za tym idzie, będzie to dużo bogatsze doświadczenie estetyczne, ale też poznawcze.

 

[ EN ]

In the prototype, we designed several different functions that can be used by Websurfers using the website. Depending on how advanced the application is, users will be able to enjoy more or less extensive interactivity. The most important are the different interpretive paths that the viewers may encounter while using the application. The original path of interpretation (presented in the demo) was inspired by the historical context of the construction of the Palace of Culture and Science. The visions generated by AI are therefore firmly rooted in the history of Polish architecture from which they draw. However, this concept does not exhaust the possible meanings of the project! Therefore, we have created concepts for several other interpretive paths. Each of the paths is another set of data (training set), many hours of artificial intelligence learning process, and as a result – new, different, unexpected visions of architecture. Ultimately, for each path, we would like to prepare a training set with a volume of 2 to 3 thousand images.

The use of several different paths in the application will allow users to see completely different visions. As a result, it will be a much richer aesthetic and cognitive experience.

 

SNY O ALTERNATYWNEJ ARCHITEKTURZE

[PL]

Wymyślone przez nas ścieżki nazwaliśmy snami, ponieważ obrazy tworzone przez SI są bardzo malarskie i oniryczne w formie, ale też dlatego, że w pewnym sensie prezentują one sny, marzenia i wizje innych wersji rzeczywistości. Niezależnie od tego, czy byłyby to sny artysty czy przeciętnego mieszkańca Warszawy – warto się tym wizjom przyjrzeć, gdyż mogą one wiele powiedzieć o tym, jak ukształtowała nas historia, a pośrednio – jak my kształtujemy obraz własnego społeczeństwa poprzez architekturę.

DREAMS OF ALTERNATIVE ARCHITECTURE

[EN]

We called the paths – dreams, because the images created by AI are very painterly and dreamlike in form, but also because in a way they represent dreams and visions of different versions of reality. Regardless of whether they were the dreams of an artist or an average inhabitant of Warsaw – it is worth taking a closer look at these visions, because they can tell a lot about how history has shaped us, and indirectly – how we shape the image of our own society through architecture.

1. SEN ARCHITEKTA

 

ścieżka, której prototyp powstał podczas rezydencji, inspirowana historycznym kontekstem budowy pałacu, dokonaniami rosyjskich i polskich architektów, m.in. Lwa Rudniewa, a także Zygmunta Skibniewskiego i Naczelnego Architekta Warszawy Józefa Sigalina .

1. ARCHITECT'S DREAM

 

a path, the prototype of which was created during the residence, inspired by the historical context of the palace construction, the achievements of Russian and Polish architects, incl. Lew Rudniew, as well as Zygmunt Skibniewski and the Chief Architect of Warsaw Józef Sigalin.

Lew Rudniew

Józef Sigalin

Zygmunt Skibniewski

2. SEN POETY

 

ścieżka inspirowana dziełami literackimi, wybranych pisarzy, którzy w swojej twórczości opisywali Warszawę i PKiN, takich jak: Tadeusz Konwicki, Leopold Tyrmand czy Miron Białoszewski.

2. POET'S DREAM

 

a path inspired by literary works of selected writers who described Warsaw and the Palace of Culture and Science in their works, such as: Tadeusz Konwicki, Leopold Tyrmand and Miron Białoszewski.

Tadeusz Konwicki

Miron Białoszewski

Leopold Tyrmand

3. SEN WIZJONERA

 

ścieżka inspirowana twórczością artystów i pisarzy wizjonerów, przedstawiających w swoich pracach wizje przyszłości, jak np. Stanisław Lem czy Janusz A. Zajdel.

3. VISIONER'S DREAM

 

a path inspired by the works of artists and visionary writers who present visions of the future in their works, such as Stanisław Lem or Janusz A. Zajdel.

Stanisław Lem

Janusz A. Zajdel

ŚCIEŻKI W ROZSZERZONEJ WERSJI APLIKACJI

 

W rozszerzonej wersji projektu planujemy zwiększyć możliwe do wyboru ścieżki. Dodatkowo, każda ze ścieżek będzie opatrzona możliwością wyboru szeregu ustawień (filtrów) stworzonych na podstawie tagów przypisywanych do obiektów.

Przykładowe ścieżki:
1. sen architekta (Rudniew) >> wizja wypływająca z socjalistycznych idei postępu
2. sen pisarza (Tyrmand) >> krytyczna, a jednocześnie pełna aburdów wizja pisarza
3. sen pisarza (Konwicki) >> depresyjna i kontestacyjna wizja pisarza
4. sen wizjonera >> futurystyczna wizja przyszłości
5. sen kronikarza >> na podstawie historycznych źródeł, artykułów w gazetach tworzonych przez reporterów
6. sen portiera >> symbol zwykłego, przeciętnego mieszkańca Warszawy, który z namaszczeniem odnosił się do ogromnego gmachu budynku
7. sen prowincjonalny >> oparty na listach pisanych do pałacu „drogi pałacu”…
8. sen ze szkła i stali >> na podstawie współczesnej architektury stolic wielkich miast
9. sen artystów >> na podstawie twórczości związanej z PKiN (malarstwo propagandowe lub kontestacyjne – zbiór stworzony na podstawie obrazów)

Po wybraniu jednej ze ścieżek, użytkownik będzie mógł wybrać kilka parametrów, które scharakteryzują wygenerowany budynek.

Przykładowe parametry (filtry):
1. rozmiar: duży, mały, niski, wysoki, strzelisty
2. materiał: cegła, kamień, tynk, wapień, marmur, glina, gips
3. kolor: jasny, ciemny, żółty, szary, różowy…
4. wrażenie: strzelisty, lekki, przytłaczający, ciężki, mroczny, moloch, finezyjny
5. nazwa: wawel, sukiennice, 7 sióstr, Chełmno, Zamość, Puławy itp.
6. styl: renesans, barok, klasycyzm, gotyk, romanizm

W ten sposób, wersja rozszerzona aplikacji będzie dawała możliwość większej interaktywności i generatywności. Co za tym idzie, użytkownicy będą otrzymywać większą liczbę bardziej zróżnicowanych obrazów, odzwierciedlających różne, czasem zupełnie przeciwstawne, alternatywne wizje architektury PKiN.

PATHS IN THE EXTENDED VERSION OF APPLICATION

 

In the extended version of the project, we plan to increase the possible paths. Additionally, each of the paths will have the option of selecting a number of settings (filters) created on the basis of tags assigned to objects.

Sample paths:
1. architect Rudniew’s dream >> a vision stemming from socialist ideas of progress
2. a writer’s dream (Tyrmand) >> a critical and at the same time abundant vision of a writer
3. a writer’s dream (Konwicki) >> a writer’s depressive and contestative vision
4. a visionary’s dream >> a futuristic vision of the future
5. a chronicler’s dream >> based on historical sources, articles in newspapers created by reporters
6. porter’s dream >> symbol of an ordinary, average resident of Warsaw, who anointedly referred to the huge edifice of the building
7. provincial dream >> based on letters written to the palace „dear palace” …
8. a dream of glass and steel >> based on the contemporary architecture of the capitals of big cities
9. artists’ dream >> on the basis of works related to the Palace of Culture and Science (propaganda or contestation painting – a collection based on paintings)

After selecting one of the paths, the user will be able to choose several parameters that will characterize the generated building.
Examples of parameters (filters):
1. size: large, small, low, tall, soaring
2.material: brick, stone, plaster, limestone, marble, clay, gypsum
3. color: light, dark, yellow, gray, pink …
4. impression: soaring, light, overwhelming, heavy, dark, moloch, sophisticated
5. name: wawel, cloth hall, 7 sisters, Chełmno, Zamość, Puławy, etc.
6. style: renaissance, baroque, classicism, gothic, romanism

In this way, the extended version of the application will allow for greater interactivity and generativity. As a result, users will receive a greater number of more varied images, reflecting different, sometimes completely opposite, alternative visions of the architecture of the Palace of Culture and Science.

SEN SPOŁECZNY

 

Istotną częścią strony internetowej będzie także element interakcji z odbiorcami. Każdy, kto wejdzie na stronę będzie mógł wyrazić swoją opinię wypełniając krótką ankietę. Prototyp tej ankiety został już przez nas stworzony i przetestowany w gronie znajomych podczas rezydencji. Kilkanaście ciekawych odpowiedzi pozwala nam sądzić, że ta społeczna ścieżka może stanowić bardzo ciekawy kontrapunkt dla wymienionych wcześniej wątków historycznych.

Gromadząc dane pochodzące z ankiet, będziemy mogli stworzyć w przyszłości kolejny zbiór uczący dla SI. Na przykład na podstawie sugerowanych przez internautów tropów estetycznych (na pytanie jak inaczej wyobrażasz sobie przestrzeń wokół pałacu, jak inaczej powinien wyglądać budynek). W ten sposób powstanie kolejna alternatywna wizja będąca wypadkową oczekiwań i wyobrażeń współczesnych mieszkańców (i nie tylko) Warszawy.

Takie kolektywne śnienie o architekturze będzie ciekawym kontrapunktem dla snów historycznych, pozwoli skonfrontować różne podejścia, estetyki, a także wątki ideowe. Kontrast między tymi wynikami sam w sobie mówiłby o przepaści między ideologią, architekturą używaną jako władza i demokracją (oczekiwaniami ludzi). To jeden z interesujących wątków społecznych czy politycznych, który mógłby wzmocnić wizję projektu, którego siła tkwi między innymi w możliwości interakcji z odbiorcami. Chociaż nie było to możliwe w przypadku wersji demo, jest to istotna możliwość rozwijania projektu w przyszłości.

COLLECTIVE DREAM

 

An important part of the website will also be the element of interaction with the viewers. Everyone who visits the site will be able to express their opinion by completing a short questionnaire. A prototype of this survey has already been created and tested with friends during the residency. A dozen interesting answers allow us to believe that this social path may constitute a very interesting counterpoint to the aforementioned historical threads.

By collecting data from surveys, we will be able to create another training set for AI in the future. For example, on the basis of aesthetic tropes suggested by Internet users (e.g. when asked “how differently do you imagine the space around the palace”, “how different the building should look like”). In this way, another alternative vision will be created, which will be the result of the expectations and ideas of contemporary residents of Warsaw (and not only).

Such collective dreaming about architecture will be an interesting counterpoint to historical dreams. It will allow to confront various approaches, aesthetics and ideological threads. The contrast between these outcomes would itself speak about the gap between ideology, (architecture used as power), and democracy (people’s expectations). This is one of the interesting social or political threads of the project, the strength of which lies, among other things, in the possibility of interacting with viewers. While this was not possible with the demo version, it is an important opportunity to develop the project in the future.

 

 

physical interface / social interactions / turists / link between real and virtual space

PROMOTION – ACTIONS IN PUBLIC SPACE

[PL]

Zaprojektowaliśmy także prototyp pocztówek, które stworzą możliwość kontaktu z projektem turystom zwiedzającym PKiN, mieszkańcom Warszawy, a nawet przypadkowym osobom.

W przyszłości chcielibyśmy zaprojektować cykl 10 pocztówek z alternatywnymi wersjami pałacu. Pocztówki mają przedstawiać wersje pałacu wygenerowane przez stworzoną przez nas aplikację. Na odwrocie ma się znajdować krótka informacja o projekcie, kod QR z przekierowaniem bezpośrednio do strony aplikacji. Forma graficzna może zawierać jakieś dodatkowe elementy graficzne, tekst, informacje lub coś intrygującego, co będzie zachęcało do wejścia na stronę.

Pocztówki mogłyby być dostępne (w sprzedaży lub bezpłatnie) dla osób odwiedzających Pałac Kultury, a także w innych centrach kultury i placówkach związanych ze sztuką. W ten sposób przypadkowi turyści czy mieszkańcy miasta, osoby zainteresowane sztuką lub korzystające z usług PKiN mogą odkryć projekt i zostać przekierowane bezpośrednio do strony aplikacji.

[ EN ]

We have also designed a prototype of postcards that will enable tourists visiting the palace, the residents and even random people to see the project.

In the future, we would like to design a series of 10 postcards with alternative versions of the palace. The postcards are to present the versions of the palace generated by the application we created. On the back there will be a short information about the project, a QR code with a redirection to the application page. The graphic form may contain some additional graphics, text, information or something intriguing that will encourage visitors to enter the site.

Postcards could be available (for sale or free of charge) to people visiting the Palace of Culture and Science, as well as in other cultural centers and institutions related to art. In this way, random tourists or city residents, people interested in art or using the services of the palace, can discover the project and be redirected to the application’s website.

 

mock up from: https://medialoot.com/

 

possibilities / extending ideas / new threads  / new concepts / future solutions /

PLANS FOR FUTURE DEVELOPMENT

[PL]

W planie dalszego rozwoju przewidzieliśmy dwie wersje realizacji projektu: podstawową i rozszerzoną.

WERSJA PODSTAWOWA

Wersja podstawowa opiera się na stworzonym już programie wykorzystującym uczenie maszynowe, który zostanie dopracowany, przede wszystkim w zakresie większej szczegółowości i rozdzielczości generowanych obrazów.

Elementy realizacji w wersji podstawowej:

1. Koordynacja i zarządzanie projektem, obejmujące m.in.: opiekę kuratorską i przygotowanie tekstów kuratorskich, kwerenda archiwów cyfrowych, testowanie modułów aplikacji www i generatora obrazów, wdrażanie i rozliczanie finalnej wersji projektu.

2. Powiększenie zbioru uczącego dla SI (powiększenie zbiorów uczących jest istotne ze względu na zwiększenie ich szczegółowości i jakości). Dotychczas w projekcie ostały użyte ok. 500 obrazów, w wersji podstawowej planujemy stworzyć ok. 6000 obrazów – 3 zbiory po 2000 obrazów (osobne zbiory dla trzech ścieżek: sen architekta, poety, wizjonera).

3. Stworzenie logo wraz z identyfikacją wizualną projektu, praca grafika obejmować będzie zaprojektowanie 3 propozycji logo do wyboru, logo podstawowego, rozpisanie na siatce, przygotowanie formatów plików, przygotowanie wersji kolorystycznej (RGB / CMYK / Pantone), monochromatycznej i achromatycznej wraz z opisem.

4. Stworzenie projektu wizualnego aplikacji na stronie internetowej, wraz z zaprojektowaniem UX, obejmujące: analiza danych, przygotowanie makiety, stworzenie kolorystyki oraz typografii, wykonanie projektu graficznego aplikacji dla dwóch rozdzielczości, przygotowanie materiałów do umieszczenia w aplikacji.

5. Zaprogramowanie aplikacji na stronie internetowej. Zaprogramowanie wyboru trzech ścieżek i systemu losowania z trzech różnych zbiorów grafik, programowanie interakcji w aplikacji, sterowanie wynikami na stronie.

6. Promocja i działanie w przestrzeni fizycznej, obejmujące kampanię w mediach społecznościowych oraz zaprojektowanie i druk cyklu dziesięciu 10 pocztówek z alternatywnymi wersjami PKiN.

WERSJA ROZSZERZONA

Wersja rozszerzona to dużo bardziej rozbudowana platforma, która zakłada przede wszystkim zwiększoną interakcję z użytkownikiem na stronie internetowej. Aplikacja poszerzona zostanie o większy zakres parametrów. Zamiast trzech ścieżek do wyboru dla odbiorcy, aplikacja będzie bazowała na systemie tagów (słów kluczowych), przypisanych do każdego obrazu, opisujących wizualny aspekt obrazu oraz wrażenia i skojarzenia z nim związane. Realizacja zakłada zaprogramowanie SI w taki sposób, aby na podstawie tagów ze zbioru uczącego nauczyła się sama generować tagi do stworzonych przez siebie obrazów. W tak stworzonym systemie użytkownik na stronie internetowej będzie mógł stworzyć własny zestaw słów kluczowych z listy dostępnych na stronie, profilując w ten sposób w znacznie bardziej spersonalizowany, osobisty i unikalny sposób właściwości generowanego obrazu. Dzięki temu system będzie bardziej generatywny oraz interaktywny.

W wersji rozszerzonej planujemy realizację działań z wersji podstawowej (w zakresie projektowania wizualnego aplikacji, czy projektowania graficznego) poszerzone dodatkowo o następujące działania:

1. Koordynacja i zarządzanie projektem: zarządzanie projektowaniem aplikacji w rozszerzonej funkcjonalności oraz jej testowanie, opracowanie tekstów źródłowych, dalsze opracowanie koncepcji projektu.

2. Programowanie algorytmu do generowania obrazów: rozbudowanie systemu o generowanie przez algorytm tagów do obrazków, na podstawie tagów przypisanych do wyjściowych obrazów w zbiorze uczącym, zwiększona ilość wygenerowanych obrazów na podstawie rozbudowanego zbioru uczącego.

3. Stworzenie zbiorów uczących obrazów: rozszerzenie zbiorów uczących do ok. 15000 obrazów – 5 zbiorów po 3000 obrazów.

4. Projekt logo wraz z identyfikacją wizualną projektu: przygotowane materiałów typu key visual dla banerów reklamowych, ulotek, social media itp.

5. Projekt wizualny aplikacji www: analiza danych, przygotowanie struktury strony, przygotowanie 2 propozycji makiet, przeprowadzenie badań UX w oparciu o wybraną makietę dla dedykowanej grupy docelowej, stworzenie kolorystyki oraz typografii, przygotowanie spersonalizowanych ikon, wykonanie projektu graficznego aplikacji na 3 rozdzielczościach, przygotowanie materiałów do umieszczenia w aplikacji (grafiki, ikony, elementy interaktywne).

6. Programowanie aplikacji www: rozbudowanie interfejsu o system tagów (filtrów), ze zbioru dostępnych słów kluczowych. Na tej podstawie algorytm losować będzie obraz pasujący do wybranego przez użytkownika zestawu tagów.

7. Promocja i działanie w przestrzeni fizycznej: zwiększony nakład, organizacja wydarzenia promocyjnego w miejscu Pałacu Kultury (typu Guerilla marketing) oraz w mediach społecznościowych.

[ EN ]

The plan for further development includes two versions of the project: basic and extended.

BASIC VERSION

Basic version is based on the already created program using machine learning, which will be refined, primarily in terms of greater detail and resolution of the generated images.

Implementation elements in the basic version:

1. Coordination and project management, including: curatorial care and preparation of curatorial texts, querying digital archives, testing web application modules and image generator, implementation and settlement of the final version of the project.

2. Enlargement of the training set for the SI (increasing the training sets is important to increase their detail and quality). So far, approx. 500 pictures have been used in the project. In the basic version we plan to create approx. 6,000 pictures – 3 sets of 2,000 pictures (separate sets for three paths: the dream of an architect, a poet, a visionary).

3. Creation of a logo with the visual identification of the project. Graphic design will include the design of 3 logo proposals to choose from, a basic logo, writing on a grid, preparing file formats, preparing a color version (RGB / CMYK / Pantone), monochrome and achromat with a description.

4. Creating a visual design of the application on the website. UX design including: data analysis, preparation of a mock-up, creation of colors and typography, graphic design of the application for two resolutions, preparation of materials to be placed in the application.

5. Programming the application on the website. Programming the selection of three paths and a randomization system from three different sets of graphics, programming interactions in the application, controlling results on the website

6. Promotion and actions in physical space, including a campaign in social media as well as designing and printing a series of ten 10 postcards with alternative versions of the Palace of Culture and Science.

WERSJA ROZSZERZONA

Extended version is a much more complex platform, which primarily involves increased interaction with the user on the website. The application will be extended with a greater range of parameters. Instead of three paths to choose from for the recipient, the application will rely on a system of tags (keywords) assigned to each image, describing the visual aspect of the image as well as the impressions and associations associated with it. The implementation assumes programming the SI in such a way that, based on the tags from the training set, it learns to generate tags for the images it has created. In such a system, the user on the website will be able to create his own set of keywords from the list available on the website, thus profiling the properties of the generated image in a much more personalized, personal and unique way. Thanks to this, the system will be more generative and interactive.

In the extended version, we plan to implement works from the basic version (in the field of visual design of the application or graphic design), additionally extended with the following:

1. Coordination and project management: managing and testing the application with extended functionality, developing source texts, further developing the project concept.

2. Programming the algorithm for generating images: expanding the system by generating tags for images by the algorithm, based on tags assigned to the output images in the training set, increased number of images generated on the basis of an extensive training set.

3. Creation of learning image sets: extension of data sets to approx. 15,000 images – 5 sets of 3000 images each.

4. Logo design with visual identification of the project: prepared key visual materials for advertising banners, leaflets, social media, etc.

5. Visual design of the website application: data analysis, preparation of the website structure, preparation of 2 mockup proposals, conducting UX research based on the selected mock-up for a dedicated target group, creating colors and typography, preparing personalized icons, creating a graphic design of the application on 3 resolutions, preparation materials to be placed in the application (graphics, icons, interactive elements).

6. Web application programming: extending the interface with a system of tags (filters), from a set of available keywords. On this basis, the algorithm will randomize an image matching with the set of tags selected by the user.

7. Promotion and actions in physical space: organization of a promotional event at the Palace of Culture (Guerilla marketing type) and in social media.