memorymorph memorymorph

TNCBH | historical context

|EN|

The project was realized as part of a site-specific exhibition entitled TANCEBA in Galeria Bielska BWA in 2017, and its latest version was prepared for MiastoMOVIE Festival, Wrocław 2018.The idea is based on the historical context of the place were the gallery is situated. The gallery building occupies the site of a former synagogue, which stood here from 1881 until September 1939, when it was destroyed by the Germans.

The title TANCEBA derives from the Hebrew ת.נ.צ.ב.ה [TNCBH] This is an abbreviation of a Jewish tombstone inscription, loosely translated as: Let his / her soul be preserved in the memory of the living. The exhibition was a kind of case study of the present-day art gallery. With its help, the artists explored the concept of building the identity of a place and the role of its historical context, stratification of new meanings and functions, and the types of relations and tensions between these meanings.

|PL|

Projekt zrealizowany został w ramach wystawy site-specific zatytułowanej TANCEBA w Galerii Bielskiej BWA w 2017roku, a jego najnowsza wersja została przygotowana na MiastoMOVIE Festival, Wrocław 2018. W latach 1881–1939 w miejscu obecnej Galerii Bielskiej BWA stała synagoga zniszczona przez Niemców we wrześniu 1939 roku. W latach 60. XX wieku na jej gruzach wybudowano gmach galerii.

Tytuł wystawy – TANCEBA, wywodzi się z hebrajskiego skrótu: ת.נ.צ.ב.ה [TNCBH] sentencji nagrobnej, tłumaczonej jako: Niech jego/jej dusza będzie zachowana w pamięci żyjących. Wystawa jest swego rodzaju studium przypadku tego miejsca opartym na eksploracji procesu tworzenia tożsamości miejsca oraz roli, jaką w tym procesie odgrywa kontekst historyczny, stratyfikacja nowych znaczeń i funkcji, oraz rodzaje relacji i napięć między tymi znaczeniami.

Bielitz archive map (fragment), courtesy of Galeria Bielska BWA.

synagogue_archive_photo_01

Bielitz Synagogue, archive postcard, courtesy of Galeria Bielska BWA.

Bielitz Synagogue, archive postcard, courtesy of Galeria Bielska BWA.

fot. T. Hermańczyk, 1963, courtesy of Galeria Bielska BWA.

TNCBH | PROCESS

inspiration, 3D scanning, morphing

In the TNCBH project, we used the morphing technique (commonly used to create a smooth change from one shape to another). However, this technique has been deliberately used here based on incorrect data. The transformation was subjected to two completely separate and visually unsuitable 3D models: the BWA Gallery building in Bielsko-Biała and the synagogue in Szombathely, Hungary, whose architectural design was the archetype for the twin Jewish prayer house in Bielsko. Such a procedure caused that the graphic program was unable to interpret the data and correctly perform morphing operations. As a result of such a process, the gallery building was deformed, instead of being transformed to the shape of synagogue. This imperfect and deformed 3D model has been incorporated into the graphics used in the Google Street View application. For the purposes of this project, we have created the website where the application is posted: www.tncbh.memorymorph.pl
The user of the application, walking virtually along the streets around the gallery, can become a witness to this gradual transformation or rather deformation of the building’s body. The popular Google app becomes a field of confrontation of two blocks, two architectural orders and cultural symbols.

The final stage of the project is a QR code generated for the www.memorymorph.pl website. The code was then painted on the roof of the Bielsko Gallery, thus giving an opportunity for casual users of Google satellite maps to visit website and experience the TNCBH project.

W pracy TNCBH wykorzystaliśmy technikę morfingu, służącą do stworzenia płynnej zmiany w czasie jednego kształtu drugi. Technika ta została tu jednak celowo wykorzystana w oparciu o błędne dane. Przekształceniu zostały poddane dwa całkowicie odrębne i nieprzystające do siebie wizualnie modele 3D: budynek Galerii BWA w Bielsku-Białej oraz synagoga w węgierskim Szombathely, której projekt architektoniczny był pierwowzorem dla bliźniaczego domu modlitwy żydowskiej w Bielsku. Taki zabieg sprawił, że program graficzny nie był w stanie poprawnie zinterpretować danych i prawidłowo wykonać operacji morfowania. W wyniku takiego procesu, budynek galerii uległ deformacji, a nie płynnemu przejściu z jednego kształtu w drugi. Tak stworzony, niedoskonały i zdeformowany model 3D został wkomponowany w grafiki używane w aplikacji Google Street View. Na potrzeby tego projektu stworzyliśmy stronę internetową gdzie została zamieszczona aplikacja: www.tncbh.memorymorph.pl
Widz – użytkownik aplikacji, przechadzając się wirtualnie ulicami wokół galerii, może stać się świadkiem tego stopniowego przekształcania czy raczej deformowania bryły budynku. Popularna aplikacja Google staje się tutaj polem skazanej na porażkę konfrontacji dwóch brył, dwóch porządków architektonicznych i symboli kulturowych.

Podsumowaniem procesu jest wygenerowanie kodu QR kierującego do strony oraz odtworzenie go w formie muralu na dachu bielskiej galerii. Takie posunięcie stworzyło możliwość dotarcia do strony memorymorph.pl przypadkowym użytkownikom map satelitarnych Google.

QR CODE

mural on the roof of the gallery building

The final stage of the project is a QR code generated for the www.memorymorph.pl website. The code was then painted on the roof of the Bielsko Gallery, thus giving an opportunity for casual users of Google satellite maps to visit website and experience the TNCBH project.

Podsumowaniem procesu jest wygenerowanie kodu QR kierującego do strony oraz odtworzenie go w formie muralu na dachu bielskiej galerii. Takie posunięcie stworzyło możliwość dotarcia do strony memorymorph.pl przypadkowym użytkownikom map satelitarnych Google.

Memorymorph | TNCBH | video

TANCEBA EXHIBITION

Galeria Bielska BWA, 11 May to 22 June, 2017 Bielsko-Biała, 2017

|PL|

Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej otrzymała pierwsze miejsce w rankingu „Artluka” na 15 najciekawszych instytucji sztuki współczesnej pod względem programu w 2017 roku.
Redakcja kwartalnika oceniła również wystawy pokazywane w Polsce w 2017 r. W tym zestawieniu na trzecim miejscu znalazła się prezentowana w Galerii Bielskiej BWA wystawa pt. „TANCEBA”. Kuratorami ekspozycji byli Małgorzata Łuczyna i Jacek Złoczowski. W komentarzu redakcyjnym „artluka” czytamy o wystawie: „Ciekawe wykorzystanie miejsca naznaczonego historią, jako tworzywo kreacji artystycznej”.

[informacja prasowa, źródło: www.galeriabielska.pl ]

Kuratorzy:
Małgorzata Łuczyna, Jacek Złoczowski

Artyści:
Patrícia Corrêa (Portugalia), Emilia Kina, Małgorzata Łuczyna,
Szymon Nowak, Filip Rybkowski, Jacek Złoczowski

Współpraca:
Jacek Proszyk – konsultacja historyczna
Matthias Seitner – wizualizacje 3D
Wojciech Kłaptocz [IMMOGEO] – usługa geodezyjna
Grzegorz Łuczyna – programowanie interfejsów
Marcin Szendoł [TV Bielsko] – filmowanie
Piotr Złoczowski [Studio Rzemiosł Cyfrowych] – filmowanie
Marek Głowacki – projekt materiałów promocyjnych
Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Bielsku-Białej
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej

|EN|

Galeria Bielska BWA in Bielsko-Biała received first place in the „Artluk” ranking of the 15 most interesting contemporary art institutions in terms of program in 2017.
The editors also rated the exhibitions shown in Poland in 2017. In this ranking, the third place went to the exhibition „TANCEBA presented at Galeria Bielska BWA.” The exhibition was curated by Małgorzata Łuczyna and Jacek Złoczowski. In the editorial comment of „artluk” we read about the exhibition: „Interesting use of a place marked by history as a material for artistic creation.”

[press info, source: www.galeriabielska.pl ]

Curators:
Małgorzata Łuczyna, Jacek Złoczowski

Artists:
Patrícia Corrêa (Portugalia), Emilia Kina, Małgorzata Łuczyna,
Szymon Nowak, Filip Rybkowski, Jacek Złoczowski

Cooperation:
Jacek Proszyk – historical consultation
Matthias Seitner – 3D visuals
Wojciech Kłaptocz [IMMOGEO] – geodetic survey
Grzegorz Łuczyna – Interface programming
Marcin Szendoł [TV Bielsko] – camera
Piotr Złoczowski [Digital Crafts Studio] – camera
Marek Głowacki – promotional materials
National Archive in Katowice, Branch in Bielsko-Biała
Social and Cultural Society of Jews in Bielsko-Biała
Jewish Religious Community in Bielsko-Biała