memorymorph memorymorph

TRAFFIC_LAB

SITE-SPECIFIC PROJECT

MAŁGORZATA ŁUCZYNA & JACEK ZŁOCZOWSKI

STYPENDIUM TWÓRCZE MIASTA KRAKOWA 2019

CREDITS:

concept & realisation

cooperation

support

_

Jacek Złoczowski, Małgorzata Łuczyna

Wojciech Jończyk [programming]

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Urząd Miasta Krakowa
Art Scholarship for Jacek Złoczowski

[PL]

traffic_lab to alternatywna, wirtualna mapa jednej z najbardziej atrakcyjnych turystycznie lokalizacji – Starego Miasta w Krakowie (Rynek Główny). Praca nie ma formy tradycyjnej mapy kartograficznej. Celowo jest skonstruowana w oparciu o dane, które zwykle nie są wykorzystywane w mapowaniu przestrzeni. Do stworzenia projektu wykorzystano technikę rejestracji panoram fotograficznych 360° oraz aplikację opartą o uczenie maszynowe, która posłużyła do przetworzenia panoram sferycznych.

[EN]

traffic_lab is an alternative, virtual map of one of the most attractive tourist locations in Krakow – the Old Town Square. The work does not take the form of a traditional cartographic map. It is intentionally constructed based on data that is not usually used in space mapping. To create the project, we used 360 ° photographic, spherical panoramas and an application based on machine learning, which was used to process the panoramas.

[PL]

Koncepcja projektu polegała na rejestrowaniu zagęszczenia i dynamiki ruchu. Tkanka miasta nie powstała z obiektów architektonicznych, jest raczej zapisem zmienności ruchu i dźwięku. To próba stworzenia portretu tego miejsca zapisanego w syntetycznej formie nakładających się na siebie postaci. Tkanka miasta stworzona z „materii ludzkiej”, która jest jej nieodzownym składnikiem.

[EN]

The concept was based on recording the density and the dynamics of the city pedestrian traffic. The structure of the city is not made of architectural objects, but is rather a record of the changeability of movement and sound. It is an attempt to create a vision of this place written in a synthetic form of overlapping shapes and figures. The virtual portrait of the city is made of „human matter”, which is its indispensable component.

traffic_lab_map

[PL]

Narzędzia, jakimi posłużyliśmy się do mapowania miasta i gromadzenia danych wizualnych, to przede wszystkim technologia tworzenia panoram fotograficznych 360° oraz rejestracja audio (field recording). Panoramy fotograficzne tworzone były przez kilka miesięcy w kilkunastu lokalizacjach na terenie Rynku Głównego. W każdej z wybranych lokalizacji powstał cykl panoram zgodnie z założeniem: 1 dzień, 1 godzina, interwał = 1zdjęcie / 2sekundy. W ten sposób, z każdej lokalizacji otrzymaliśmy kilka tysięcy panoram rejestrujących otoczenie. Następnie każdy kilku tysięcy z obrazów został przetworzony przez aplikację wg algorytmu rejestrującego tylko ruch.

[EN]

The tools we used to map the city and collect visual data are: 360 ° photographic panoramas and audio recording (field recording). Photographic panoramas were created over several months in several locations in the Old Town Square. In each of the selected locations, a series of panoramas was created in accordance with the assumption: 1 day, 1 hour, interval = 1 photo / 2 seconds. In this way, we received several thousand panoramas capturing the surroundings from each location. Then, each several thousand of the images was processed by the application according to an algorithm that records only motion.

traffic_lab_panorama_09_point

[PL]

Aplikacja wyposażona została w możliwość sterowania parametrami opartymi na operacjach matematycznych, przy pomocy których można kontrolować proces odseparowania tła od elementów ruchomych. Sterując parametrami wygenerowaliśmy serie obrazów. Następnie przetworzone obrazy zostały połączone w animacji, która może być prezentowana w formie wideo 2D lub w formie panoramicznej na ekranach, urządzeniach mobilnych lub goglach VR.

[EN]

The application gives with the ability to control parameters based on mathematical operations, with the help of which you can control the process of separating the background from moving elements. By controlling the parameters, we generated a series of images. Then, the processed images were combined into an animation that can be presented in the form of 2D video or in panoramic vie on screens, mobile devices or VR goggles.

TRAFFIC_LAB | wideo sferyczne (360) z wybranego punktu na terenie rynku Starego Miasta.

Share Project :