memorymorph memorymorph
miasto-kreator_www dokumentacja strona tytułowa_3

KONCEPCJA PROJEKTU

Małgorzata Łuczyna, Jacek Złoczowski

MEMORYMORPH

Projekt zgłaszany do konkursu w ramach Open Call XI Festiwalu Przemiany 2021.

[ PL ]

Koncepcja pracy powstała w oparciu o połączenie dwóch obszarów: z jednej strony potrzeby poszukiwania przyszłościowych rozwiązań urbanistycznych dla współczesnych miast, z drugiej – wykorzystania nowych technologii w sztuce i designie.

W swojej pracy eksperymentujemy z możliwościami wykorzystania sztucznej inteligencji jako narzędzia do kreatywnego analizowania danych na temat struktury urbanistycznej miast, a także, potencjalnie – tworzenia nowych rozwiązań. Chcemy zwrócić uwagę na rolę natury w planowaniu urbanistycznym – dostęp do terenów zielonych oraz ich wpływ na jakość powietrza, komfort życia mieszkańców, a także zwiększanie możliwości aktywnego działania na rzecz neutralności klimatycznej miast. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę, że już dziś, w miastach żyje połowa globalnej cywilizacji.

[ EN ]

The concept of the work was created on the basis of a combination of two areas: on the one hand, the need to search for future-oriented urban solutions for contemporary cities, and on the other – the use of new technologies in art and design.

In our work, we experiment with the possibilities of using artificial intelligence as a tool for creative analysis of data on the urban structure of cities, and potentially – creating new solutions. We want to draw attention to the role of nature in urban planning – access to green areas and their impact on air quality, the quality of life of residents, as well as increasing the possibilities of active action for the climate neutrality of cities. This is especially important considering that already today half of the global civilization lives in cities.

[ PL ]

Wykorzystując jako dane plany miast pozyskane z map satelitarnych, tworzymy zbiory uczące, które posłużą sztucznej inteligencji do „uczenia się” aktualnych rozwiązań urbanistycznych w miastach. Następnie SI będzie generować na tej podstawie inne możliwe rozwiązania, początkowo nierealne, ale w miarę rozbudowywania zbiorów uczących – dające potencjał realnego wykorzystania. Koncepcja taka może się wydawać utopijna, jednak wykorzystanie SI do gromadzenia, analizowania danych oraz generowania rozwiązań, jest już dziś powszechne, także w planowaniu urbanistycznym.

[ EN ]

Using city maps obtained from satellite maps as data, we create training sets that will be used by artificial intelligence to „learn” current urban solutions in cities. Then, AI will generate other possible solutions on this basis, initially unrealistic, but as the training sets are expanded – with the potential for real use.

Such a concept may seem utopian, but the use of AI to collect, analyze data and generate solutions is already common today, also in urban planning.

Memorymorph_Miasto-Kreator_01