memorymorph memorymorph

BOT-CITY

posthuman urban landscapes

PhD diploma under the supervision of prof. Grzegorz Biliński

Intermedia Department

Academy of Fine Arts in Krakow

Krakow 2020

[PL]

Projekt BOT-CITY to wizja post-humanistycznego dialogu dwóch sztucznych inteligencji, wykorzystujących jako język elementy wirtualnej i realnej przestrzeni. Celem projektu jest zbadanie granic języka, możliwości komunikacji i naszych przyzwyczajeń w postrzeganiu i rozumieniu przestrzeni. To próba odpowiedzi na pytanie: czy można „rozmawiać przestrzenią”? A jeśli tak, to co to znaczy rozmawiać przestrzenią? Słowami w dialogu botówbudynki i obiekty zeskanowane w 3D i przeniesione do cyfrowej aplikacji. Przy pomocy tak stworzonego środowiska, boty rozmawiają ze sobą używając przestrzeni, jednocześnie stwarzając ją.

[EN]

BOT-CITY is a vision of a post-human dialogue of two artificial intelligences, using elements of virtual and real space as language. The aim of the project is to explore the limits of language, communication possibilities and our habits in perceiving and understanding space. It is an attempt to answer the question: is it possible to „talk with space”? And if so, what does it mean to talk through space? The words in the bot dialogue are buildings and objects scanned in 3D and transferred to a digital application. With the help of an environment created in this way, bots talk to each other using space, while creating it at the same time.

[PL]

Chatboty, zamiast z człowiekiem, rozmawiają ze sobą. Używają stworzonego na potrzeby pracy języka parametrów, na podstawie których generowana jest wirtualna przestrzeń 3D. Parametry określają takie cechy przestrzeni, jak kształt podłoża i terenu, gęstość i ułożenie obiektów, materiał obiektów i terenu, oświetlenie i warunki atmosferyczne. Przestrzeń generowana jest na podstawie biblioteki obiektów – fizycznie istniejących w przestrzeni miejskiej, zdigitalizowanych w formie skanów 3D oraz modeli 3D. Przy pomocy parametrów przestrzeni i tagów opisujących obiekty, boty nauczyły się rozumienia i interpretowania przestrzeni fizycznej.

Zeskanowane obiekty pochodzą z najpospolitszych, najczęściej spotykanych, fragmentów miejskiej infrastruktury. Określane często jako nie-miejsca, czyli takie, które nie uczestniczą w budowaniu tożsamości jednostek i grup społecznych, nie posiadają swojej historii. Boty nadają nowe znaczenie fragmentom nie-miejsc, tworząc z nich sens swoich wypowiedzi. Subiektywne, ludzkie wrażenia i opisy tych obiektów przetwarzają na własny język. Używają elementów zantropocentryzowanej przestrzeni miejskiej, nadając jej posthumanistyczny kontekst.

[EN]

Chatbots talk to each other instead of talking with humans. They use a language of parameters created for the needs of work, on the basis of which a virtual 3D space is generated. Parameters define such features of the space as the shape of the terrain, the density and arrangement of objects, the material of objects and terrain, lighting and weather conditions. The space is generated on the basis of a library of objects – physically existing in the city space, digitized in the form of 3D scans and 3D models. Using space parameters and object tags, bots have learned to understand and interpret physical space.

The scanned objects come from the most common fragments of urban infrastructure. They are often defined as non-places, often described as those that do not participate in building the identity of individuals and social groups, do not have their own history. Bots give new meaning to fragments of non-places, making them the meaning of their statements. They transform subjective, human impressions and descriptions of these objects into their own language. They use elements of anthropocentralized urban space, giving it a post-human context.

Diagram of the system functioning in the project BOT-CITY
gallery of generated spaces

[PL]

Projekt prezentowany jest w formie instalacji 4 ekranowej. Na środku przestrzeni instalacji, dwa ekrany zwrócone są do siebie, reprezentują dwa rozmawiające ze sobą boty, wyświetlając teksty przez nie wypowiadane. Telewizory znajdują się między dwoma ekranami projekcji, pokazującymi przestrzeń 3D generowaną na podstawie wypowiedzi botów. Na jednym ekranie widzimy przestrzeń z perspektywy lotu ptaka, drugi pokazuje pierwszoosobowy punkt widzenia.

[EN]

The work is presented as a four screen installation. Two screens in the center show texts of two chat-bots talking with each other. They are located between two projection screens, showing a 3D space generated from bot speech.

records of bot converstions - generated spaces